زیر دستی A4 طرح چرم برای راحتی حین نوشتن در حالتی که جای مناسبی برای نوشتن ندارید به کار می رود.

این زیر دستی از یک گیره فلزی برای نگه داشتن بهتر کاغذ بهره می برد.

این زیر دستی دو لت بوده و در زمانی که شما نیازی به نوشتن ندارید با بستن درب آن محافظ خوبی برای برگه های شما می باشد.

ادامه مطلب