دیوایدر پلاستیکی یا جدا کننده محصولیست که به شما این امکان را می دهد تا بتوانید
فایل های خود را دسته بندی و تفکیک کرده و در زمان نیاز سر فصل موردنظر خود را جستجو کنید .
دیوایدرپلاستیکی در بسته های 12عددی و دارای تنوع رنگ عرضه می گردد.

ادامه مطلب