زیر دستی A4 از جنس چوب برای راحتی حین نوشتن در حالتی که جای مناسبی برای نوشتن ندارید به کار می رود.

این زیر دستی از یک گیره برای نگه داشتن بهتر کاغذ بهره می برد.

ادامه مطلب