برای نوشتن و نگه داری نکته های مهم روزانه به صورت موقت می توانید از کاغذ یادداشت سفید 10 × 10 استفاده کنید.

با داشتن جای یادداشت از جنس فلزی ، چوب و فلز ، طلقی یا پلاستیکی می توانید این کاغذ را به طور مرتب در یک جا نگه داری و در زمان نیاز به راحتی از آن استفاده کنید.

ادامه مطلب