سند حسابداری 100 برگی

در یک شرکت، سازمان اداری یا بیمارستان که یک رویداد مالی انجام می گیرد باید به صورت سند حسابداری استاندارد ثبت گردد که این سند حسابداری شامل تمامی اطلاعات مربوطه به رویدادهای مالی متناظر با خود می باشد.

سند یا برگه حسابداری چیست؟

جهت کاهش اشتباهات در ثبت معاملات در دفتر روزنامه معمولاً در سیستم های حسابداری جهت کاهش اشتباهات از برگه ای به نام سند حسابداری استفاده می شود. اطلاعات مربوط به هر معامله یا رویداد مالی به وسیله اسناد و مدارک مثبته (مدارک اولیه) مانند قبض برق و فاکتور پرداختی آن را به یکباره در دفتر روزنامه وارد نمی کنند ابتدا آن را داخل سند حسابداری وارد نموده تا به امضاء مدیران مربوطه مجاز (مدیر مالی، مدیر عامل و رییس حسابداری) رسیده و بعد آن را ملاک ثبت در دفتر روزنامه قرار می دهند.

ویژگی های برگه سند حسابداری

  • این سند حسابداری شامل 100 برگ کاغذ 70 گرم با چاپ تک رنگ می باشد.
  • صحافی برگه حسابداری از بالا به صورت سرچسب می باشد.
  • دارای شماره سند، تاریخ و پیوست.
  • دارای ستون هایی با عناوین شماره روزنامه، شماره، شرح، مبلغ، بدهکار و ستانکار.
  • جهت رسمی شدن سند حسابداری محلی برای امضاء تنظیم کننده، مسئول امور مالی و مدیر عامل نیز در نظر گرفته شده است.

خرید اینترنتی سند حسابداری

فروشگاه اینترنتی برایتو خرید برگه سند حسابداری را با قیمت ارزان و کیفیت بالا به عنوان یک ابزار کارآمد برای حسابداران جهت ثبت رویدادهای مالی توصیه می نماید.

ادامه مطلب